water

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacystatement.

Process & Energy Support is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, medewerkers, werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

WIE ZIJN WE  
Process & Energy Support is gevestigd te Froombosch, Hoofdweg 6 9619PD en is onder de naam Process Energy actief en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen.

TECHNISCHE INFORMATIE  
Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer. Het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat dat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Process Energy maakt gebruik van webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werkgerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacystatement. Heeft u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, contractering ZZP, werving & selectie, adviesdiensten, en inzetbaarheid, (uitbestede) salarisadministratie en personeelsmanagement.

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

- u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en
  overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt
  door onze medewerkers.
- u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u
  interessant kunnen zijn.
- uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of
  tijdelijk werk danwel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van referentiechecks,
  social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.;
- een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie of opdracht met u aan te gaan en te
  onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
- onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde
  doeleinden) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
- een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever
  en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
- ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment
  screening.
- voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training,
  opleiding en testen;
- voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne 
  controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole kwaliteits-
  doeleinden zoals certificering;
- subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen; en/of
- als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van
  wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en
  socialezekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers.
U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Meer specifiek gaat het om - onder andere en voor zover van toepassing - de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving:
- NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
- geboortegegevens, leeftijd, geslacht
- curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
- gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
- gegevens over beschikbaarheid en verlof
- andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid  
  van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
- pasfoto- op vrijwillige basis

Op het moment dat u voor Process Energy kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt:
- nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning
- overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
- daarnaast verwerken wij soms ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens in het kader van een  
  pre-employment screening.

Indien u voor Process Energy kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt als ZZP’er worden bovengenoemde gegevens enkel verwerkt indien relevant en vereist. Wij verwerken in het geval van ZZP’ers daarnaast ook ondernemingsgegevens.

Process Energy legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.  

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens (kandidaten, zzp’ers) delen?
Process Energy kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevens bewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.

En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Kandidaten (indien u (nog) niet voor Process Energy heeft gewerkt)
Uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld NAW, CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot 2 jaar na het ter beschikking stellen of het moment dat u aangeeft deze te willen laten verwijderen.

Indien u geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening, kunt u zich uitschrijven. Dit kunt u aangeven bij uw contactpersoon. U wordt niet meer benaderd en/of bemiddeld door Process Energy. Uw persoonsgegevens zijn na drie kalendermaanden definitief verwijderd (bij Werving & Selectie zijn uw gegevens i.v.m. claimrisico’s langer beschikbaar).

Indien u voor Process Energy werkt/heeft gewerkt:
Uw persoonsgegevens zijn tot twee jaar na einde overeenkomst en/of tot de wettelijke bewaartermijn is verstreken beschikbaar. 

Bepaalde persoonsgegevens zijn t.b.v. bijv. claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Process Energy.

Indien u geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening, dan kunt u dit aangeven bij uw contactpersoon. U wordt niet meer benaderd en/of bemiddeld door Process Energy. Uw persoonsgegevens zijn enkel beschikbaar voor Process Energy overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties
(contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden)

Process Energy verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zakendoen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:
- namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.
Process Energy kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (b.v. gegevens bewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Process Energy hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis.

 

UW RECHTEN  
Inzage en/of wijzigen gegevens. Voor kandidaten, zzp’ers en zakelijke relaties:  Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevens- verwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Process Energy. 

Voor overige relaties: U hebt recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met uw contactpersoon bij Process Energy.

BEVEILIGING 
Process Energy doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevens bewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Process Energy met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek. Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Process Energy, dan kunt  u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via o.oosterhof [at] pesupport.nl  of Process Energy, Hoofdweg 6, 9619 PD Froombosch. U kunt ons ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 06-12851144.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden. Vermeld naam, contactgegevens en een omschrijving van de situatie.

WIJZIGINGEN 
Process Energy kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de website van Process Energy www.pesupport.nl. Deze versie is opgesteld in mei 2018.